Project Description

PROGRAMA 4 DELS FONS DE NEXT GENERATION EUROPA

AJUDA A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS HABITATGES

Dentro del marco del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y de vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en fecha 28 de marzo del 2022 se presenta la convocatoria de subvenciones para las actuaciones del Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial unifamiliar y plurifamiliar financiado a través de los fondos Next Generation EU .

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

CONTEXT

El Reial Decret 853/2021 articula cinc programes emmarcats en el programa d’inversions Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials i un sisè programa emmarcat en el programa d’inversions Programa de construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients. Els sis programes són els següents:

1. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.

2. Programa de recolzament a les oficines de rehabilitació.

3. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici.

4. Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

5. Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

6. Programa d’ajuda a la construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

Aquí ens centrem exclusivament en el desenvolupament del programa 4, d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

TREBALLS DE MILLORA SUBVENCIONABLES

Seran subvencionables els treballs de millora de l’eficiència energètica de l’habitatge que aconsegueixen un d’aquests tres punts:

a) Reducció de la demanda energètica de calefacció i aire condicionat en un mínim del 7%.

b) Reducció del consum d’energia primària no renovable en un mínim del 30%.

c) Substitució d’elements de l’envolupant tèrmica de l’habitatge per d’altres amb característiques que s’adeqüin als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació en el seu document bàsic DB HE Ahorro de Energía.

IMPORT DE LES AJUDES

L’import d’aquesta subvenció correspon al 40% dels costos subvencionables, amb un màxim de 3.000€.

L’import subvencionat no computarà com a ingrés a efectes de la declaració de la renda.

Per poder-se acollir a la subvenció cal que el cost dels treballs de millora sigui superior als 1.000€.

Es consideren costos subvencionables:

 • Els treballs de millora de l’eficiència energètica (canvi de finestres).
 • Els honoraris de professionals per a la redacció del projecte o informe tècnic i certificacions.
 • Les despeses de tramitació i gestió administrativa.
 • L’IVA, sempre que no sigui susceptible de recuperació o compensació, total o parcial.

No són subvencionables els imports corresponents a llicències, taxes, impostos i tributs.

IMPORTANTE

.

Per acollir-se a la subvenció cal acreditar la residència habitual i permanent en el moment de la sol·licitud.

En el cas que qui sol·licita la subvenció sigui el llogater, cal que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual és el llogater qui assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

TERMINIS

Pels municipis no inclosos dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el període de sol·licitud de la subvenció s’obre el 7 de juny del 2022 i es tanca el 31 de desembre el 2022. (Amb data 26 d’abril s’ha publicat la RESOLUCIÓ DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual es fixa un nou termini d’obertura de presentació de les sol·licituds, que passa del 10 de maig del 2022 al 7 de juny del 2022).

Pels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exclosa la ciutat de Barcelona, el període de sol·licitud va del 2 de maig del 2022 al 30 de juny del 2026.

La convocatòria pels habitatges de la ciutat de Barcelona s’obre el 28 de juny del 2022 i es tanca el 30 de juny del 2023.

El termini màxim per a resoldre la sol·licitud és de 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud.

Les obres subvencionables poden estar finalitzades o en curs quan se sol·liciti la subvenció. En el cas que no s’hagin iniciat, el termini màxim d’execució és de 12 mesos des de la data de sol·licitud i hauran d’estar acabades abans del 30 de juny del 2026.

IMPORTANTE

.

Seran subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a l’1 de febrer del 2020, tant si en el moment de la sol·licitud les obres estan finalitzades com si encara no s’han iniciat.

SÓN COMPATIBLES LA SUBVENCIONS I LA DEDUCCIÓ FISCAL?

De manera sintètica, quan es pugui acreditar una reducció d’un mínim del 7% de la demanda de calefacció i aire condicionat gràcies als treballs de millora (canvi de finestres), es podrà deduir fiscalment el 20% del cost d’aquests treballs, amb un màxim de 5.000€.

QUE TRÀFIC LA DEDUCCIÓ FISCAL?

Aquesta subvenció és compatible amb la deducció fiscal, amb les consideracions següents:

 • Com ja s’ha exposat anteriorment, l’import subvencionat no computa com a ingrés a efectes de la declaració de la renda.
 • Serà deduïble fiscalment l’import que no quedi cobert per la subvenció.
 • El requisit que s’estableix per a poder-se acollir a la deducció fiscal és la reducció en un mínim del 7% de la demanda en calefacció i refrigeració, acreditada amb una certificació energètica abans dels treballs de millora i una després. Així doncs, per poder-se acollir a la subvenció i a la deducció fiscal cal:
  • Que els treballs es duguin a terme entre el 6 d’octubre del 2021 (data d’entrada en vigor de la deducció fiscal) i el 31 de desembre del 2022.
  • Que es disposi d’una certificació energètica prèvia als treballs.
  • Que els treballs de millora impliquin el canvi de la major part de les finestres de l’habitatge, sinó totes.
COMENÇA EL TRÀMIT