Project Description

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES A CATALUNYA

En matèria de rehabilitació energètica d’edificis i habitatges, els fons Next Generation EU destinats a Catalunya es reparteixen en tres programes diferents

Una part dels fons Next Generation destinats a Catalunya han anat dirigits a la creació d’ajudes per a la rehabilitació d’habitatge. Aquestes ajudes, en les quals s’exclou tant la ciutat de Barcelona com la seva Àrea Metropolitana, es divideixen en tres programes diferents.

L’objectiu d’aquests programes és finançar obres o actuacions que millorin l’eficiència energètica dels edificis i els habitatges. A més, també es busca impulsar i ajudar a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. En els tres programes les actuacions han d’haver-se realitzat amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020, podent estar finalitzades en el moment de la presentació de la sol·licitud o sense iniciar-se.
És imprescindibles que les actuacions que es duguin a terme no causin un perjudici significatiu al medi ambient.

PROGRAMA 3: AJUDA A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI

L’objectiu d’aquest programa és fomentar les actuacions de rehabilitació energètica, impulsant una renovació del parc d’habitatges i edificis, aconseguint així millorar l’eficiència energètica, la descarbonització i la integració d’energies renovables. Per a sol·licitar aquestes ajudes els edificis han de disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE).
Són subvencionables totes les obres que suposin una millora de l’eficiència energètica de l’edifici i contribueixin a la seva descarbonització, sempre que compleixin aquests requisits:

Les obres aconsegueixin una reducció de, almenys, un 30% en l’indicador de consum d’energia primària no renovable (s’acredita amb el certificat energètic previ i posterior) i una reducció d’un 25% (en zona climàtica C) o d’un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
El termini per a executar les obres no pot excedir de divuit mesos, comptats des de la data de concessió de l’ajuda. Tota la informació sobre el programa d’ajudes a la rehabilitació d’edificis, requisits i l’ajuda addicional per situació de vulnerabilitat econòmica es pot consultar aquí.

PROGRAMA 4: AJUDA A ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

Aquest programa té com a objectiu finançar actuacions que millorin l’eficiència energètica en els habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyin a edificis plurifamiliars. Seran subvencionables les actuacions que compleixin amb aquests requisits, entre altres:
Reduir la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en almenys un 7%.
Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
Hem de tenir en compte que el cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. Sent l’ajuda a percebre d’un 40% sobre el cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros. A més, el termini per a executar les obres no podrà excedir de dotze mesos. Tota la informació d’aquest programa podem trobar-la aquí.

PROGRAMA 5: AJUDA A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ

Aquest programa té com a objectiu implantar el Llibre de l’edifici i el desenvolupament dels projectes tècnics i de rehabilitació integral d’edificis. Tot això amb la finalitat d’activar la demanda de la rehabilitació energètica. Tenint en compte això, les actuacions subvencionables són:
Implantació i generalització del Llibre d’Edifici existent per a la rehabilitació.
Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis.

COM SOL·LICITAR LES AJUDES?

Aquests són els passos a seguir per a poder sol·licitar els fons *Next *Generation a la rehabilitació:
Declaració responsable dels requisits tècnics: L’ha de realitzar un tècnic competent indicant els requisits tècnics de l’edifici que és objecte de la subvenció. Es lliura a un dels diferents col·legis professionals.
Informe d’avaluació i idoneïtat administrativa: Ho realitza el col·legi professional amb la documentació enviada per l’agent rehabilitador. Ens donen acusament de rebut i si tot és correcte emeten informe d’avaluació i idoneïtat administrativa.(NO HEM DE FER RES).
Informe d’avaluació i idoneïtat tècnica: És igual que en el punt 2. (NO HEM DE FER RES).
Sol·licitar la subvenció: Una vegada realitzats els passos anteriors podem presentar la sol·licitud de manera telemàtica, incloent-hi les dades dels diferents justificants de recepció dels informes, emesos pels col·legis professionals.
A Catalunya han creat una Oficina Tècnica de Rehabilitació amb la qual poder contactar i aclarir tots els nostres dubtes.
Tota la informació, els requisits dels edificis i la documentació a presentar es pot consultar en la pàgina de la Generalitat de Catalunya.
Els tres programes es poden sol·licitar fins al pròxim 31 de desembre de 2022